Zorg winterswijk

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Hoe krijgt u zorg uit de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

Na het besluit van het CIZ heeft u de keuze uit:

 • verblijf in een instelling;
 • zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt);
 • een persoonsgebonden budget (pgb);
 • een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren. Met het mpt kunt u zorg door een instelling combineren met een pgb.

Welke zorg valt onder de Wlz?

De Wlz biedt een volledig pakket aan zorg:

 • verblijf in een instelling;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling;
 • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer;
 • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling;
 • aanpassing aan de woning.

Het zorgkantoor

De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor voor mensen die in een instelling gaan verblijven en voor mensen die met vpt of mpt thuis zorg krijgen. Ook als u voor een pgb kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor.

Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg geldt een overgangsregeling.

Welke zorg krijgt u als u niet in aanmerking kom voor Wlz?

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg, dan komt u misschien in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of zorgverzekering. In dat geval kunt u met uw vragen terecht bij de Post of uw zorgverzekeraar.

klik hier voor meer info op de site van de gemeente