wmo oude ijsselstreek

Wat is er veranderd sinds januari 2015?

De gemeente heeft nieuwe taken. Deze taken komen uit de AWBZ en vallen straks onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, dat is de Wmo 2015. Met de nieuwe Wmo (voorheen AWBZ) biedt Oude IJsselstreek begeleiding aan mensen met een beperking bij het zo zelfstandig mogelijk leven. De wijze waarop we de voorzieningen verstrekken is op basis van maatwerk. De lokale omstandigheden worden hierbij zoveel mogelijk gekoppeld aan de zorgbehoefte van de cliënt.

De nieuwe taken gaan over:

  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf
  • Beschermd wonen

Had u zorg in 2014. Blijft dat zo in 2015?

Als u in 2014 zorg had, krijgt u diezelfde zorg ook in 2015. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met zorginstellingen. Loopt uw indicatie voor januari 2016 af? Neem dan zelf minstens 8 weken tevoren contact op met de gemeente. Wij maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek..

Maatwerk

Iedereen die nu zorg heeft krijgt in 2015 een gesprek met een Aanspreekpunt van de gemeente. In dat gesprek wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en welke zorg daarbij nodig is. Dat noemen we maatwerk.

U heeft nu geen zorg, maar heeft het straks wel nodig?

Ga naar onze website hulp.oude-ijsselstreek.nl Daar vind u alle benodigde informatie. Ook kunt bellen met de gemeente 0315 - 292 292.

Mijn indicatie loopt af. Wat moet ik doen?

Mijn indicatie loopt af vóór 31 december 2015:
- U krijgt zorg, totdat uw indicatie afloopt.
- De zorg kan wel veranderen.
- U krijgt een gesprek.
- U neemt zelf contact op met de gemeente om een afspraak te maken voor een gesprek.
- Dat doet u minstens 8 weken voordat uw indicatie afloopt.
- Dat is in 2015.
- U kijkt samen met het Aanspreekpunt van de gemeente welke ondersteuning u nodig heeft.

Mijn indicatie loopt af na 1 januari 2016:
- U krijgt een gesprek.
- De gemeente neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.
- U kijkt samen met het Aanspreekpunt van de gemeente welke ondersteuning u nodig heeft.

Wijziging eigen bijdrage zorg

Iedereen die thuis zorg en ondersteuning krijgt, betaalt daarvoor per vier weken een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Het CAK bepaalt op basis van uw persoonlijke situatie en inkomen het bedrag van uw eigen bijdrage. De afgelopen jaren kreeg u, op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), van het rijk 33% korting op uw eigen bijdrage. Deze korting wordt automatisch van uw eigen bijdrage afgetrokken.

De inwoner is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor:

  • Algemene voorziening (behalve voor clientondersteuning)
  • Individuele (maatwerk)voorziening in natura;
  • Persoongsgebonden budget;
    Reeds verstrekte voorzieningen: het is mogelijk om een bijdrage in de kosten te heffen voor de in het verleden verstrekte voorzieningen.

U betaalt voortaan de volledige eigen bijdrage

Per 2015 vervalt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en daarmee ook de korting op de eigen bijdrage. Uw maximale periodebijdrage wordt in 2015 dus hoger.
Op de website van het CAK kunt u uitrekenen hoeveel eigen bijdrage u moet betalen in 2015. Houdt u er rekening mee dat de factuur voor de eerste periode pas in maart 2015 door het CAK wordt verzonden.
 

Wat doet de gemeente voor mensen voor wie die kosten te hoog worden?

De gemeente Oude IJsselstreek heeft er voor gekozen om deze middelen toe te voegen aan het budget voor Bijzondere bijstand. Er is een verruiming van de regels zodat meer mensen een tegemoetkoming kunnen krijgen voor kosten bij ziekte. Zo wordt de draagkracht verruimd en valt € 100,- van de kosten voor Eigen risico nu onder Bijzondere bijstand. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een aanvraag worden gedaan voor Bijzondere bijstand. U kunt eerst ook bellen voor informatie naar de gemeente.

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage of een proefberekening maken? Kijk dan op de website van het CAK.

De Rijksoverheid is gestart met een voorlichtingscampagne omtrent de veranderingen in de zorg.
U vindt hierover meer informatie op www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.dezorgverandertmee.nl.
Daarnaast heeft de Rijksoverheid een informatienummer beschikbaar gesteld, waar u met uw vragen terecht kunt 0800 - 0126.

Meer informatie kunt u ook vinden op: www.mijnthuisinoudeijsselstreek.nl